Bredbandsstrategier

En bredbandsstrategi visar regionalt och kommunalt engagemang

Nu har bredbandskartan uppdaterat områden med bredbandsstrategier

Bredbandskartan har nu uppdaterat ”Områden med bredbandsstrategier” med data från bredbandsenkäter till kommuner och län 2015.

Bredbandsenkäten till länen ställdes av PTS till samtliga län i december 2015 till januari 2016. Enkäten har genomförts årligen sedan 2011. Samtliga län svarade.

PTS och Bredbandsforum och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tog fram enkäten till kommunerna i samarbete och den ställdes till Sveriges 290 kommuner. Svarsfrekvensen var 81 procent, vilket är en hög andel svarande för denna typ av undersökningar. 236 kommuner har svarat på enkäten 2015. Enkäten har genomförts årligen sedan 2010.

Tillgång till bredband är grundläggande för stora delar av den kommunala verksamheten. Kommunernas, länsstyrelsernas och regionernas engagemang är viktigt för bredbandsutbyggnaden. Ett sätt för länet, kommunen eller regionen att bidra till utbyggnaden är att ta fram en bredbandsstrategi.

En bredbandsstrategi visar betydelsen av bredband för regionen, länet eller kommunen. Dokumentet beskriver ofta hur tillgången ser ut i dag och vad det finns för behov i framtiden. Strategin handlar också om hur de som vill bygga ska få tillgång till mark och pengar för att kunna bygga. Samordning med annan infrastruktur, som vägar, vatten och avlopp, kan underlätta bredbandsutbyggnad och beskrivs ofta i bredbandsstrategin.

Bredbandsstrategi för Sverige

På nationell nivå är det riksdag och regering som sätter mål och bestämmer om regler och finansiering för bredbandsutbyggnad i Sverige. Målen för Sverige finns i Bredbandsstrategi för Sverige som regeringen beslutade om i november 2009. Ett av bredbandsmålen är att minst 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Digital agenda för Sverige

Regeringen har tagit fram en strategi för att använda statens resurser inom it-området på ett bättre sätt, It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. Agendan presenterades den 6 oktober 2011. Syftet med agendan är att samordna åtgärder inom it-området och bättre ta tillvara informations- och kommunikationsteknikens möjligheter.

Digital agenda för Europa

Europeiska unionens mål för bredbandsutvecklingen i Europa beskrivs i Den digitala agendan för Europa. Det huvudsakliga målet i EU:s digitala agenda är att skapa en digital inre marknad i Europa och att bidra till hållbar tillväxt för alla.