Bredbandsstrategier

En bredbandsstrategi visar regionalt och kommunalt engagemang

Bredbandskartan är uppdaterad för 2015 med områden med bredbandsstrategier.

Bredbandskartan har nu uppdaterat ”Områden med bredbandsstrategier” med data från bredbandsenkäter till kommuner och län 2015.

Bredbandsenkäten till länen ställdes av PTS till samtliga län i december 2015 till januari 2016. Enkäten har genomförts årligen sedan 2011. Samtliga län svarade.

PTS och Bredbandsforum och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tog fram enkäten till kommunerna i samarbete och den ställdes till Sveriges 290 kommuner. Svarsfrekvensen var 81 procent, vilket är en hög andel svarande för denna typ av undersökningar. 236 kommuner har svarat på enkäten 2015. Enkäten har genomförts årligen sedan 2010.

Tillgång till bredband är grundläggande för stora delar av den kommunala verksamheten. Kommunernas, länsstyrelsernas och regionernas engagemang är viktigt för bredbandsutbyggnaden. Ett sätt för länet, kommunen eller regionen att bidra till utbyggnaden är att ta fram en bredbandsstrategi.

En bredbandsstrategi visar betydelsen av bredband för regionen, länet eller kommunen. Dokumentet beskriver ofta hur tillgången ser ut i dag och vad det finns för behov i framtiden. Strategin handlar också om hur de som vill bygga ska få tillgång till mark och pengar för att kunna bygga. Samordning med annan infrastruktur, som vägar, vatten och avlopp, kan underlätta bredbandsutbyggnad och beskrivs ofta i bredbandsstrategin.

Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi

På nationell nivå är det riksdag och regering som sätter mål och bestämmer om regler och finansiering för bredbandsutbyggnad i Sverige. Målen för Sverige finns i Sverige helt uppkopplat 2025 - en bredbandsstrategi som regeringen beslutade om i december 2016. Ett av bredbandsmålen är att minst 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.

Övriga mål är att hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet år 2023 och att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

PTS beskriver bredbandsstrategin på sin webbplats.

Digital agenda för Sverige

Regeringen har tagit fram en strategi för att använda statens resurser inom it-området på ett bättre sätt, It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige. Agendan presenterades den 6 oktober 2011. Syftet med agendan är att samordna åtgärder inom it-området och bättre ta tillvara informations- och kommunikationsteknikens möjligheter.

Digital agenda för Europa

Europeiska unionens mål för bredbandsutvecklingen i Europa beskrivs i Den digitala agendan för Europa. Det huvudsakliga målet i EU:s digitala agenda är att skapa en digital inre marknad i Europa och att bidra till hållbar tillväxt för alla.